Uw Computerstudent B.V.

Voorwaarden lidmaatschap

Leuk dat u interesse heeft in een lidmaatschap bij Uw Computerstudent! Dit lidmaatschap geeft u extra voordeel en service. Op deze pagina leggen we duidelijk uit wat het lidmaatschap inhoudt, en welke voorwaarden eraan zijn verbonden.

Versie 1.0 - 11 april 2019

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden Lidmaatschap wordt verstaan onder:

 1. Uw Computerstudent: de besloten vennootschap Uw Computerstudent B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend onder BTW nummer: NL856738360B01 en Kamer van Koophandel Amsterdam 66881668.

 2. Lid van Uw Computerstudent of Lid: de consument die het Lidmaatschap heeft afgesloten.

 3. Het Lidmaatschap: voor de duur van 12 maanden, vrijblijvend, gebruik maken van de Voordelen van het Lidmaatschap.

 4. Voordelen: de voordelen die het Lid geniet, zoals beschreven in deze voorwaarden.

 5. Tarieven: de actuele tarieven van Uw Computerstudent zoals beschreven op uwcomputerstudent.nl/tarieven.

 6. Diensten: het Lidmaatschap geeft Voordelen met betrekking tot de diensten: computerhulp aan huis, computerhulp op afstand, webwinkel. Al onze andere diensten zijn uitgesloten van de Voordelen van het lidmaatschap.

 7. Adres: het adres waarop Lid woonachtig is.

 8. E-mailadres: het e-mailadres van het Lid dat gekoppeld is aan zijn/haar Adres en Aanvragen.

 9. Website: de website van Uw Computerstudent (uwcomputerstudent.nl) en onze apps.

 10. Voorwaarden: deze voorwaarden van Lidmaatschap.

 11. Tijdelijk Lidmaatschap: Lidmaatschap zoals beschreven in artikel 7.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de afname van Het Lidmaatschap.

 2. Iedere consument die Het Lidmaatschap aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, alsook de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Uw Computerstudent.

 3. Uw Computerstudent heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de Tarieven of Voordelen wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze op de Website zijn gepubliceerd en Uw Computerstudent het Lid van Het Lidmaatschap hierover heeft geïnformeerd. Indien het Lid van Het Lidmaatschap nadien daarvan gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van Het Lidmaatschap.

 4. Op het aankopen van producten op de Website van Uw Computerstudent zijn de overige voorwaarden van Uw Computerstudent van toepassing.

 5. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Het Lidmaatschap.

 6. Niet al onze Diensten worden aangeboden op alle postcodes binnen Nederland. Bovendien is niet uitgesloten dat deze postcodes wijzigen. Het Lidmaatschap vormt geen recht tot gebruik van Diensten. Het niet beschikbaar zijn van Diensten vormt geen recht tot restitutie van het Lidmaatschap.

Artikel 3 - Het Lidmaatschap

 1. Elke consument kan gebruik maken van Het Lidmaatschap door dit te kopen op de Website. Het Lidmaatschap is gekoppeld aan het Adres. Het Lidmaatschap kan slechts 1 keer per jaar per Adres worden afgesloten.
 2. Het Lid kan het Adres wijzigen via de website.
 3. Het Lid gaat er bij aankoop mee akkoord dat Het Lidmaatschap direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. Uw Computerstudent zal het afsluiten van Het Lidmaatschap bevestigen op het E-mailadres.
 4. Het Lidmaatschap heeft een duur van 12 maanden. De prijs voor Het Lidmaatschap wordt vermeld op het aanmeldformulier.
 5. Lid kan Het Lidmaatschap aanpassen en/of uitbreiden via de portal van Uw Computerstudent. Eventuele aangepaste prijsafspraken gelden vanaf dan boven de prijs op het aanmeldformulier.
 6. Het Lid dient Het Lidmaatschap af te rekenen door middel van iDEAL of incasso (SEPA). Indien het Lid niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, handelt Uw Computerstudent conform haar Algemene Voorwaarden.
 7. Het Lid gaat ermee akkoord dat Uw Computerstudent hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van Het Lidmaatschap en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Het Lidmaatschap (indien van toepassing).

Artikel 4 - Duur en verlenging

 1. De startdatum van Het Lidmaatschap is de datum waarop Het Lidmaatschap is gekocht op de Website.
 2. Het Lidmaatschap heeft een duur van 12 maanden (1 jaar).
 3. Het Lidmaatschap heeft een opzegtermijn van één maand. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald.
 4. Na deze eerste periode van 12 maanden wordt het Lidmaatschap, behoudens opzegging, telkens automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden, tegen de originele abonnementsprijs (dus zonder aftrek van kortingen). Vanaf dan is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 5. Verlenging geschiedt per SEPA-incasso op het door consument opgegeven rekeningnummer.
 6. Uw Computerstudent is gerechtigd Het Lidmaatschap op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van Het Lidmaatschap. Het Lid zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geïnformeerd. In het geval van een beëindiging zal Uw Computerstudent de voor Het Lidmaatschap betaalde vergoeding verrekenen met eventuele openstaande bedragen. Enig niet gebruikt tegoed wordt aan Het Lid onverwijld teruggestort. Artikel 5.3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Het Lidmaatschap kan door het Lid van Het Lidmaatschap niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden.
 2. Het Lid gaat er bij aankoop mee akkoord dat Het Lidmaatschap direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. Uw Computerstudent zal het afsluiten van Het Lidmaatschap bevestigen op het E-mailadres.

Artikel 6 - Fair use policy

 1. Het Lid van Het Lidmaatschap zal met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid van Het Lidmaatschap gebruik maken.

 2. Als onredelijk gebruik zal ten minste kwalificeren, het door Het Lid stellen van gratis vragen (via WhatsApp of E-mail) in een hoeveelheid van meer dan 3x het gemiddelde van alle Leden van Het Lidmaatschap in die periode.

 3. Het Lid van Het Lidmaatschap die in strijd met artikel 6.1 of artikel 6.2 gebruik maakt van Het Lidmaatschap kan van verder gebruik daarvan worden uitgesloten.

 4. Uw Computerstudent is gerechtigd om het gebruik van Het Lidmaatschap te beperken, op te schorten of Het Lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde vergoeding, afhankelijk van het gebruik hiervan door het Lid van Het Lidmaatschap; dit uitsluitend ter beoordeling van Uw Computerstudent. Het Lid van Het Lidmaatschap zal hierover op het E-mailadres worden geïnformeerd.

 5. Het door Lid niet naleven van de Algemene Voorwaarden van Uw Computerstudent geeft Uw Computerstudent het recht om te handelen conform artikel 3 en 4 van dit Artikel.

Artikel 7 - Tijdelijk Lidmaatschap

 1. Het Tijdelijk Lidmaatschap is gratis. Het Tijdelijk Lidmaatschap is gekoppeld aan het Adres.

 2. Op het Tijdelijk Lidmaatschap zijn deze Voorwaarden van toepassing met uitzondering van artikel 1.3, 3.1 t/m artikel 3.5, artikel 4.1, artikel 4.2 en artikel 5 uit deze Voorwaarden.

 3. De duur van het Tijdelijk Lidmaatschap wordt door Uw Computerstudent gecommuniceerd aan de consument voordat hij/zij het Tijdelijk Lidmaatschap afsluit. Deze duur wordt op de Website weergegeven. Het Lidmaatschap wordt automatisch stopgezet na afloop van deze duur. Daarna kan Lid geen gebruik meer maken van de Voordelen.

Artikel 8 - De Voordelen

 1. Het Lid is gerechtigd gebruik te maken van De Voordelen.
 2. De Voordelen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 3. De Voordelen kunnen niet worden gecombineerd met andere acties en/of aanbiedingen.
 4. Mogelijk zijn niet alle Voordelen en/of Diensten beschikbaar in alle regio’s en/of voor alle klanten. Dit is geen reden om het Lidmaatschap per direct te ontbinden.
 5. Afhankelijk van het gekozen lidmaatschap, is het Lid toegestaan om gratis vragen te stellen via WhatsApp en E-mail.
 6. Uw Computerstudent spant zich in om deze vragen in redelijkheid te beantwoorden. Uw Computerstudent is hier echter niet toe verplicht.
 7. Het gratis stellen van vragen is onderhevig aan de Fair use policy, zoals in Artikel 6 uiteengezet.
 8. Voordelen die als jaarlijks aangeboden worden, komen na afloop van het jaar te vervallen. Voordelen die als maandelijks aangeboden worden, komen na afloop van de maand te vervallen. Het is dus niet mogelijk deze mee te nemen naar een volgende periode.

Artikel 9 - Overige bepalingen

 1. Het Lid van Het Lidmaatschap kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Uw Computerstudent de Voorwaarden, of Het Lidmaatschap op enig moment soepel toepast.

 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uw Computerstudent vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 3. Vragen of klachten over Het Lidmaatschap kunnen bij de klantenservice van Uw Computerstudent worden ingediend.

 4. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.


Uw Computerstudent B.V.